logo-mini

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

1252 (1843)

Tıbbiye-i Adliye-i Şahaneden, ilk defa diploma alarak doktor ünvanını almış ve doktorluğa başlamıştır.

1844

Mektep-i Tıbbiye’de Muid (doçentliğe) tayin edildi

1846

Mektep-i Tıbbiye’de muallimliğine (profesör) terfi etti.

1847

Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın çocuklarına öğretmenlik yapmak için Mısır'a gönderildi

1848

Sultan Abdülmecit’in Başhekimliğine (Ser-tabib-i Hazret-i Şehriyari) getirildi.

1265 (1849)

Mektep-i Tıbbiye-i Şahane nazırlığı (ferik tayiniyle) Seretibba-i Sultani

1266 (1850)

Ticaret nezareti muavinliği (7 sene hizmeti var)

1267 (1851)

Encümeni danış azalığı

1272 (1855- 1856)

İkinci defa Seretibba-i sultani

1275 (1858- 1859)

Birinci defa maarif müsteşarı

1276 (1859- 1860)

İkinci defa ticaret müsteşarlığına memuriyetinin çevrilmesi. Bir sene sonra buradan istifa eder.

1277 (1860- 1861)

Altıncı daire riyaseti. 14 ay sonra Divanı zaptiye riyaseti.

1282 (1865- 1866)

Mektebi Tıbbiye riyaseti

1289 (1872)

Selanik’te numune olarak kurulan Mahkeme-i Kebir riyaseti (2 sene sonra burası lağvedilmiştir)

1291 (1874)

İkinci defa Maarif müsteşarı

1294 (1877)

Meclisi kebiri Maarif riyaseti

1294 (1877)

Memuriyet vaktinden evvel tedris olunmak üzere Mektep-i idadi (mevalid) muallimliği.

1295 (1879)

Tekrar Maarif müsteşarlığı (Meclis-i Kebir maarif vazifesine ek olarak) 1297 (1880)’de lağvedilir, ayrılır.

1295 (1878)

Mektebi Mülkiye Nebatat muallimliği

1297 (1880)

Valide Kethüdalığı